Ökonoomika

Patsientidel, kelle üld/perearst tunneb täiendmeditsiini, on tendents madalamatele tervishoiukuludele ja pikemale elueale

Tervishoiuökonoomikud ignoreerivad laialdaselt täiend – ja alternatiivmeditsiini (CAM; complementary and alternative medicine) valdkonna uuringuid, kuigi nii kliinilised katsed kui ka mitmed empiirilised uuringud on näidanud CAMi kuluefektiivsust. Antud uuringus võrreldi CAMi ja konventsionaalse meditsiini (nn tava- e koolimeditsiini) kuluefektiivsust.

Hollandi tervisekindlustuse andmebaasidest saadi 2006 -2009 a kvartalikaupa andmed ligikaudu 150 000 kindlustatu tervishoiukulutuste kohta (kulutused üld/perearstile (GP, general practioner), haiglatele, parameedikutele ja ravimitele), sünni-ja surma kuupäevad,  sugu ning kuuenumbriline postiindeks. Võrreldi 1913 ainult konventsionaalset meditsiini õppinud üldarsti ja 79 konventsionaalsele meditsiinile lisaks nõelravi (25), homöopaatiat (28) või antroposoofilist meditsiini (26) õppinud üldarsti patsientide andmeid.

Tulemused: Lisaks tavameditsiinile CAM ravi õppinud üldarstide patsientide suremus ja tervishoiukulutused olid 0 -30% madalamad; see näitaja sõltus vanusest ja CAM erialast. Madalamad tervishoiukulud tulenesid väiksemast hospitaliseerimisest (haiglaravist) ja vähemast ravimite väljakirjutamisest.

Madalamad tervishoiukulud ja pikem eluiga olid vaevalt seotud sotsioökonoomiliste erinevustega, sest vaadeldi naabruskonnas elavaid inimesi. Erinevus võis olla seotud valikuga (näiteks väiksemat meditsiinilist sekkumist eelistanud inimesed võisid suurema tõenäolisusega valida  CAMi õppinud üldarsti) ja parema praksisega (näiteks vähem “üle”ravi, suurem tähelepanu haiguste vältimisele ja ravieesmärgilisele tervise tugevdamisele jne). Antud valdkonnas on vaja teha rohkem uuringuid (korduvuuringud, ulatuslikumad uuringud, kuluuuringud CAM spetsiifiliste diagnooside kaupa).

Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Eur J Health Econ D01 10.1007/S10198-011-0330-2.

Nõelravi on astmaravis  kasulik ja kuluefektiivne

Saksamaa uuring käsitles allergilise bronhiaalastma ravi täiendamist nõelraviga.
Uuringugrupis oli 306 patsienti, kellest moodustati nõelravigrupp ja kontrollgrupp. Mõlemad grupid võisid kasutada ka tavaravi. Võrreldi tervishoiuteenuste kasutamist, tervishoiukulutusi ja tervisega seotud elukvaliteeti enne uuringut ja 3 kuu ning 6 kuu möödudes.
Nõelravigrupis olid algul kulud oluliselt kõrgemad kui kontrollgrupis, kuid hiljem oli nende haigete elukvaliteet kõrgem. Pikemas perspektiivis osutus nõelravi selliste patsientide puhul kuluefektiivseks täiendravimeetodiks.
Acupuncture in Patients Suffering from Allergic Asthma: Is It Worth Additional Costs? J Altern Complement Med. 2013 Nov 20. [Epub ahead of print].

Nõelravi aitab allergilise riniidi puhul säästa raha

Saksamaal jagati 981 patisenti randomiseeritult 2 gruppi: mõlemad said nn tavaravi, kuid ühe grupi haigetele lisati 10 seanssi nõelravi. Elu kvaliteeti ning otseseid ja kaudseid kulusid hinnati uuringu alguses ja 3 kuu möödudes. Selgus, et allergilise riniidi (nohu) puhul nõelravi lisamisel tavaravile paraneb ravitulemus ja selline ravi on ka kuluefektiivsem.
Am J Epidemiol. 2009 Mar 1;169 (5):562-71.

Nõelravi on peavalude puhul kulutõhus

Saksamaa uuring käsitles peavalu ravi täiendamist nõelraviga, selle maksumust ja kuluefektiivsust. Uuringugupis oli 3182 patsienti. Selgus, et nõelravi on primaarsete peavalude puhul kuluefektiivne ravimeetod.
Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. Cephalalgia. 2008 Apr;28(4):334-45.

Alaseljavalu (ASV) tõttu ise nõelravisse pöördunud Kanada patsientide andmete analüüs näitas, et nad käisid nõelravile järgnenud 1 aasta jooksul oluliselt vähem arsti vastuvõtul võrreldes nõelravi mittesaanud ASV all kannatavate isikutega (1.55 versus 4.45 1999, 1.41 versus 7.17 2000, 0.86 versus 4.04 2001). Ka olid nende tervishoiukulutused palju väiksemad, moodustades ligikaudu 25% ASV raviga seotud kulutustest üldpopulatsioonis.
12th Annual Symposium on Complementary Health Care, 19-21 September 2005, Exeter, UK.

Jaapanis võrreldi tervisele suunatud kulutusi 2 kompaniis, mille töölised tegid sarnast füüsilist tööd. Ühes kompaniis said ligikaudu pooled töölised kaela/õla-, põlvede või nimmepiirkonna valu tõttu 8 nõelraviseanssi sagedusega 1 x nädalas. Võrdluseks kasutatud teises kompaniis ei saanud ükski tööline nõelravi. Nõelravi järgselt vähenes kaela/õlavalu 83 % , põlvevalu 88 % ja nimmevalu 77 % juhtudest üle 50 %. Märkimisväärselt taandusid pingetunne, depressioon, viha, väsimus ning mentaalsed häired. Külastused tavameditsiini haiglatesse vähenesid ligikaudu 50 % ja keskmised kulutused meditsiinile umbes 30 %.
11 th Annual Symposium on Complementary Health Care, 2004.